top of page

Dokumentacja Medyczna Pacjenta

Co powinien wiedzieć Pacjent odnośnie swojej dokumentacji medycznej, wyników badań? Jak uzyskać dostęp do dokumentów i komu mogą być udostępnione. Na te pytania uzyskasz odpowiedź w tym materiale. 

Czym jest dokumentacja medyczna
Dokumentacja medyczna to zbiór dokumentów wytwarzanych, prowadzonych, przetwarzanych i przechowywanych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. Dokumenty potwierdzają:

  1. charakter udzielanych pacjentowi świadczeń w kontekście przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym; 

  2. uprawnienia pacjenta do korzystania ze świadczeń w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego; 

  3. treść oświadczeń pacjenta w zakresie upoważnienia osoby trzeciej do dostępu do informacji i dokumentów wytwarzanych, prowadzonych, przetwarzanych i przechowywanych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, dotyczących pacjenta; 

  4. treść oświadczeń pacjenta lub innych upoważnionych podmiotów w zakresie zgody lub odmowy zgody na podjęcie działań medycznych albo wskazanie okoliczności podjęcia działań medycznych bez zgody pacjenta; 

  5. przebieg wszystkich działań medycznych lub opiekuńczych, jakim poddany był pacjent w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych,

RTG, TK, obraz, wyniki badań, lekarz, szpital, tablet
Pracownik NFZ, kobieta, rzecznik prasowy, biuro, praca

Pacjent ma prawo do wglądu do swojej dokumentacji

Pacjent ma prawo do wglądu w swoją dokumentację medyczną w placówce, która tą dokumentację stworzyła i przechowuje. Wgląd nie oznacza, że Pacjent może zabrać dokumenty a jedynie może się z nimi zapoznać. Na prośbę personel danej placówki może wykonać kserokopię (usługa może być płatna wg stawek obowiązujących w danej placówce), wykonać odpis lub epikryzę.  

Przekazanie dokumentacji np wyników badań laboratoryjnych za pomocą telefonu, faksu, e-maila

Brak jest jednoznacznych przepisów zakazujących przekazywania wyników badań za pośrednictwem telefonu czy też faksu.
Jednak sposoby te powinny być wykorzystywane wyłącznie w wyjątkowych wypadkach, kiedy przekazujący informacje ma całkowitą pewność ich odbioru przez uprawnioną do tego osobę.
 
Zgodnie z art. 13 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. Jednocześnie na podstawie ustawy z 10 maja 2018 r. roku o ochronie danych osobowych i RODO, dane medyczne, w tym zatem także wyniki badań laboratoryjnych, należące do szczególnie chronionej grupy danych wrażliwych (inaczej sensytywnych), podlegają generalnemu zakazowi przetwarzania.
 
Rozporządzenie 2016/679 przewiduje określone wyjątki, do których należy, między innymi, przypadek dopuszczalności przetwarzania tych danych w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych. W zakresie tego przepisu zwracają uwagę dwa elementy. Po pierwsze, przetwarzanie danych medycznych przez osoby wymienione w przepisie - co w większości przypadków może okazać się niemożliwe do weryfikacji za pośrednictwem telefonu, a już w ogóle faksu. Po drugie - stworzenie gwarancji ochrony danych osobowych, co w warunkach omawianych w pytaniu również może budzić uzasadnione, poważne wątpliwości. Dlatego też sposoby te powinny być zaliczane do wyjątkowych.

telefon komórkowy, smatrfon, tablet, urzadzenie mobilne, wyświetlacz, iOS, Android

Czy pacjent ma prawo wykonania zdjęć aparatem fotograficznym swojej dokumentacji medycznej?

Pacjent ma prawo do bezpłatnego wykonania zdjęć aparatem fotograficznym swojej dokumentacji medycznej.
Zgodnie z art. 23 u.p.p. pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia i udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja medyczna jest udostępniana m.in. przez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii (art. 27 pkt 2 u.p.p.). Przepisy ustawy nie określają jednak, w jaki sposób, czy przy użyciu jakich środków technicznych należy takie wyciągi, odpisy bądź kopie sporządzać.
 
Wobec braku wskazania sposobu sporządzania kopii dokumentacji medycznej można przyjąć, że dopuszczalne jest m.in. jej fotografowanie.
 
Jeśli chodzi o kwestię odpłatności, żądanie opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez jej sfotografowanie nie znajduje oparcia w przepisach ustawy, gdyż nie generuje żadnych kosztów dla podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych

Udostępnianie dokumentacji medycznej osobom trzecim i instytucjom

Podmiot leczniczy może udostępnić dokumentację samemu pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta (np prywatnej opiekunce). W takim przypadku konieczne będzie odpowiednie upoważnienie

Dokumentacja może być udostępniana bez upoważnienia np podmiotom leczniczym, organom władzy publicznej i innym instytucjom wskazanym w Dzienniku Ustaw 2020.849

Materiały opracowane na podstawie Rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów i danych NFZ

bottom of page