top of page

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin dotyczy rejestracji użytkownika na stronie www.goodcare.com.pl oraz wszystkich jej podstronach.

 2. Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca osobiste konto poczty elektronicznej.

 3. Każda osoba pozostawiająca swój adres e-mail, jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem.

 4. Pozostawienie danych jest bezpłatne.

 5. W trakcie rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać dane kontaktowe (imię, mail), umożliwiające przesłanie na wskazany adres e-mail wiadomości e-mail np. w celu pobrania bezpłatnego materiału, poradnika, instrukcji lub innej treści.

 6. Uzupełnienie danych i naciśnięcie przycisku / wyslij / jest oświadczeniem, że Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

 7. Użytkownik, zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w tym poszanowania dobrych obyczajów.

§ 2. Słowniczek

 1. Użytkownik – Osoba odwiedzająca stronę lub osoba rejestrująca się w celu otrzymania informacji handlowych lub darmowych treści promocyjnych,

 2. Administrator Danych– osoba fizyczna przetwarzająca dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych.

§ 3. Ochrona praw autorskich i ograniczenia w użytkowaniu

 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych na stronie www.goodcare.com.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez właściciela GoodCare Adam Mokrosiński.

 2. Wszelkie treści umieszczone w serwisie mają charakter poglądowy lub rozrywkowy. Stanowią one subiektywne opinie ich autorów oraz zawierają proponowane, przykładowe rozwiązania w konkretnych, ściśle opisanych sytuacjach. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń wynikających z korzystania z treści i produktów zamieszonych w serwisie przez Użytkownika, w sposób niedozwolony, sprzeczny z dobrymi obyczajami lub niezgodny z prawem, zaś skutki te obciążają wyłącznie Użytkownika, który zachowania takie realizuje.

 3. Zważywszy na ochronę przysługujących Administratorowi Danych praw autorskich, Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania treści umieszczonych na stronach www.goodcare.com.pl oraz otrzymanych produktów elektronicznych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

   

§ 4. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

 1. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych .

 2. Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o celach pozyskania danych osobowych i wyraża dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez GoodCare Adam Mokrosiński w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

 3. Administratorem danych osobowych jest firma GoodCare Adam Mokrosiński

 4. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.

 5. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Użytkownika.

 6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Użytkownika dotyczących produktów zamieszczonych w Serwisie.

 7. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników w trakcie rejestracji są przetwarzane przez GoodCare Adam Mokrosiński w celach: archiwizacji i działań marketingowych związanych z funkcjonowaniem firmy GoodCare Adam Mokrosiński, informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez firmę.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny.

 

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma GoodCare Adam Mokrosiński, ul. Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź. (zwanym dalej „GoodCare”).

 

Kontakt z Administratorem: biuro@goodcare.com.pl

 

Cel przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. realizacji umów związanych z wykonywaniem usług opiekuńczych, do momentu wykonania umowy, zlecenia bądź zamówienia, chyba że po tym okresie będzie potrzeba przetwarzania przez GoodCare Państwa danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

   

 2. wystawiania dokumentów rozliczeniowych (faktury, rachunki, korekty)

   

 3. marketingowym produktów oraz usług administratora, w tym w celach analitycznych – art. 6 ust.1 lit f) – RODO;

   

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług przez GoodCare

 

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane aż do momentu odwołania zgody na ich przechowywanie, nie dłużej jednak niż w ciągu 3 lat od dnia zakończenia realizacji umowy lub zlecenia.

 

Powierzanie przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe mogą być powierzone naszym partnerom czyli podmiotom, które świadczą dla nas usługi. Dane mogą być też udostępnione organom prawa i administracji publicznej w przypadkach prawnie uzasadnionych.

 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:

Dane osobowe są przetwarzane tylko na terenie RP.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych

 2. poprawiania swoich danych osobowych

 3. otrzymania ich kopii

 4. sprostowania swoich danych

 5. usunięcia danych

 6. ograniczenia przetwarzania danych

 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 8. przenoszenia danych

 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego

 10. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

bottom of page