GoodCare-opieka domowa | Łódź | Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin dotyczy rejestracji użytkownika na stronie www.goodcare.com.pl oraz wszystkich jej podstronach.

 2. Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca osobiste konto poczty elektronicznej.

 3. Każda osoba pozostawiająca swój adres e-mail, jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem.

 4. Pozostawienie danych jest bezpłatne.

 5. W trakcie rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać dane kontaktowe (imię, mail), umożliwiające przesłanie na wskazany adres e-mail wiadomości e-mail np. w celu pobrania bezpłatnego materiału, poradnika, instrukcji lub innej treści.

 6. Uzupełnienie danych i naciśnięcie przycisku / wyslij / jest oświadczeniem, że Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

 7. Użytkownik, zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w tym poszanowania dobrych obyczajów.

§ 2. Słowniczek

 1. Użytkownik – Osoba odwiedzająca stronę lub osoba rejestrująca się w celu otrzymania informacji handlowych lub darmowych treści promocyjnych,

 2. Administrator Danych– osoba fizyczna przetwarzająca dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych.

§ 3. Ochrona praw autorskich i ograniczenia w użytkowaniu

 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych na stronie www.goodcare.com.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez właściciela GoodCare Adam Mokrosiński.

 2. Wszelkie treści umieszczone w serwisie mają charakter poglądowy lub rozrywkowy. Stanowią one subiektywne opinie ich autorów oraz zawierają proponowane, przykładowe rozwiązania w konkretnych, ściśle opisanych sytuacjach. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń wynikających z korzystania z treści i produktów zamieszonych w serwisie przez Użytkownika, w sposób niedozwolony, sprzeczny z dobrymi obyczajami lub niezgodny z prawem, zaś skutki te obciążają wyłącznie Użytkownika, który zachowania takie realizuje.

 3. Zważywszy na ochronę przysługujących Administratorowi Danych praw autorskich, Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania treści umieszczonych na stronach www.goodcare.com.pl oraz otrzymanych produktów elektronicznych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

   

§ 4. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

 1. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych .

 2. Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o celach pozyskania danych osobowych i wyraża dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez GoodCare Adam Mokrosiński w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

 3. Administratorem danych osobowych jest firma GoodCare Adam Mokrosiński

 4. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.

 5. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Użytkownika.

 6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Użytkownika dotyczących produktów zamieszczonych w Serwisie.

 7. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników w trakcie rejestracji są przetwarzane przez GoodCare Adam Mokrosiński w celach: archiwizacji i działań marketingowych związanych z funkcjonowaniem firmy GoodCare Adam Mokrosiński, informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez firmę.